สำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ

ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร

• หนังสือธรรมะ •

หนังสือแนะแนวการเจริญสติปัฏฐาน  หมวดพิจารณาอริยาบถ
โดย อาจารย์ปราณี สำเริงราชย์

(คัดลอกมาจากหนังสือ)

วิปลาสธรรม คือ ความเห็นที่คลาดเคลื่อน ผิดจากความจริง

1. สุภวิปลาส เห็นว่า รูป-นาม นี้เป็นของดี และสวยงาม
2. สุขวิปลาส เห็นว่า รูป-นาม นี้เป็นสุข
3. นิจจวิปลาส เห็นว่า รูป-นามนี้เที่ยง
4. อัตตวิปลาส เห็นว่า รูป-นาม นี้เป็นตัวตน

ความสำคัญผิดทั้ง 4 ประการนี้ เกิดมีแก่เราตลอดเวลา
ทิฏฐิคือตัวเห็นผิด จิตจึงรู้ผิด สัญญาก็เลยจำผิด

ถ้าความสำคัญผิดทั้ง 4 ประการนี้ ยังมีอยู่แก่เราตราบใด
เราก็ต้องตกอยู่ในความมืดมนอนธกาลเช่นนี้ ตลอดไป

หนังสือแนะแนวการเจริญสติปัฏฐาน  หมวดพิจารณาอริยาบถ - Download (PDF) (162 KB)

• แผ่นซีดีธรรมะ •

สัมมนาเชิงปฎิบัติการวิปัสสนากัมมัฏฐาน - สำนักวิวัฏฏะ, วัดเขาสนามชัย
สัมมนาเชิงปฎิบัติการวิปัสสนากัมมัฏฐาน - น.พ. วรวิทย์ ศุภกุล

สัมมนาเชิงปฎิบัติการวิปัสสนากัมมัฏฐาน - Download (MP3) (238.2 MB zip file)

เว็บไช็ท์นี้มืได้มีความเกี่ยวข้องกับสำนักวิวัฏฏะแต่อย่างใด
จุดประสงค์เพียงแต่ต้องการร่วมเผยแพร่ธรรมะในด้านการปฎิบัติเท่านั้น